تاریخ : چهارشنبه 14 بهمن 1394     |     کد : 47

موارد جدید در انتخاب واحد 6

.

 با تصمیم امروز شورای اموزشی دانشگاه هم درس کنترل دکتر دلیری و هم مبانی برق ۲ مهندس عزیزی حذف شد. 


PDF